Serveis


RGPD i LSSI

Adaptem i auditem la seva empresa al RGPD i a la LSSI                                        

Més Informació
 

DPD

Serem el seu DPD. Obligatori a les empreses de seguretat privada

Més Informació
 

Formació

Formen el seu equip en el RGPD i seguretat en el teletreball               

Més Informació
 

Auditories

Auditories informàtiques i solucions en ciberseguretat                                     

Més Informació

El RGPD estableix la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), que serà obligatori a:

  • Autoritats i organismes públics
  • Responsables o encarregats que tinguin entre les seves activitats principals les operacions de tractament que requereixin una observació habitual i sistemàtica d'interessats
    a gran escala
  • Responsables o encarregats que tinguin entre les seves activitats principals el tractament a gran escala de dades sensible

El DPD ha de ser nomenat atenent les seves qualificacions professionals i, en particular, al seu coneixement de la legislació i la pràctica de la protecció de dades. Tot i que no
ha de tenir una titulació específica, en la mesura que entre les funcions del DPD s'inclogui l'assessorament a l'responsable o encarregat en tot allò relatiu a la normativa sobre
protecció de dades, els coneixements jurídics en la matèria són sens dubte necessaris, però també és necessari comptar amb coneixements aliens a l'estrictament jurídic, com
per exemple en matèria de tecnologia aplicada al tractament de dades o en relació amb l'àmbit d'activitat de l'organització en la qual el DPD exerceix la seva tasca.

La designació del DPD i les seves dades de contacte s'han de fer públics pels responsablesi encarregats i s'han de comunicar a les autoritats de supervisió competents.
La posició del DPD en les organitzacions ha de complir els requisits establerts,entre els quals es troben:

  • total autonomia en l'exercici de les seves funcions 
  • necessitat que es relacioni amb el nivell superior de la direcció
  • obligació que el responsable o l'encarregat facilitin al DPD tots els recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat